شماره تماس : 02188757911
امروز پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت 14:05
خطا
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 760.
لطفا چند لحظه منتظر بمانيد ...

شماره حساب هاي شرکت

شماره حساب هاي آژانس مسافرتي ژوان شن سفيد به شرح زير ميباشد :


شماره کارت پارسيان:
 6221-0610-7582-1241
شماره حساب پارسيان:
801-215234
شماره شبا پارسيان:
IR120540108880100021523004
شماره کارت صادرات:
6037-6915-1025-1341
شماره حساب صادرات:
0103135291003
شماره کارت ملت:
6104-3378-5243-3539

شماره حساب ملت:

شماره شبا ملت :

 

5575734826

 IR290120020000005575734826

به نام امير شهاب الدين انصاري